Política de privacitat per a proveïdors

1 Identificació del responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és la societat CorpEdificacions, S.L., amb domicili a efectes de contacte a Travessera de Gràcia, 9 – 08021 Barcelona (Espanya) (“Becorp”).

2 Finalitats i legitimació del tractament de dades personals. Categories de dades personals i destinataris

Finalitat Base legal Categoria de dades personals I destinataris
Contactar amb els interessats a través de qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics, per avaluar potencials oportunitats de negoci i col·laboració. Interès legítim de Becorp i/o de tercers (article 6.1(f) del RGPD):
Becorp té interès en què se li proporcionin serveis òptims i de qualitat. Per això, Becorp considera que l’interès legítim en el qual es fonamenta el tractament de les dades personals prevalen sobre els drets i llibertats fonamentals dels interessats, ja que el tractament es troba dins de les expectatives raonables dels interessats i el tractament es refereix únicament a les dades necessàries per a la localització professional dels interessats amb la finalitat de mantenir relacions comercials.
Categories de dades personals:
Dades identificatives: nom i cognoms
Dades professionals de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i número de telèfon professional
Dades professionals: càrrec i lloc de treball

Destinataris:
Proveïdors de serveis de tecnologies de la informació

Executar, mantenir, desenvolupar i controlar la relació contractual entre Becorp i els interessats. Per a aquesta finalitat, els interessats poden comunicar a Becorp dades personals de tercers (per exemple, altres professionals de la mateix o diferent organització). En aquest cas, Becorp s’empara en l’interès legítim per al tractament de dites dates i els interessats garanteixen haver informat a aquests tercers sobre el tractament de les seves dades personals per part de Becorp mitjançant l’entrega de la present Política de Privacitat. Execució d’un contracte (article 6.1(b) del RGPD):
El tractament de dades dels interessats que formalitzin el contracte és lícit perquè resulta necessari per a l’execució del contracte entre Becorp i els interessats.
La negativa a facilitar les dades personals que Becorp sol·liciti podria tenir com a conseqüència la impossibilitat de celebrar o mantenir aquest contracte.
Categories de dades personals:
Dades identificatives: nom i cognoms, núm. de DNI/passaport
Dades professionals de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i número de telèfon professional
Dades professionals: càrrec i lloc de treball
Dades financeres: número de compte bancari

Destinataris:
Autoritats públiques
Proveïdors de serveis de tecnologies de la informació
Entitats financeres
Potencials inversors o compradors

Becorp no tracta les dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Becorp no comparteix les dades personals amb cap altre tercer als indicats anteriorment, tret que ho exigeixi la llei aplicable.

3 Període de conservació

Un cop complerts els fins per als quals es tracten les dades personals, Becorp conservarà les dades fins que transcorrin els terminis de prescripció de les responsabilitats que puguin derivar-se de la seva relació amb els interessats i durant els terminis necessaris per al compliment de qualsevol obligació legal que resulti d’aplicació.

4 Drets de protecció dades

Dret Contingut
Accés Pot sol·licitar confirmació de si les seves dades personals estan sent tractades i, en tal cas, accedir a les seves dades incloses als fitxers de Becorp.
Rectificació Pot sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Pot sol·licitar que les seves dades personals no siguin objecte de tractament en determinades circumstàncies.
Portabilitat Pot sol·licitar rebre, en un fitxer electrònic, les dades personals que hagi facilitat a Becorp, així com el dret a transmetre-les a altres tercers.
Limitació del tractament Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan:
– Es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades personals
– El tractament de les seves dades personals és il·lícit i vostè s’oposa a la seva supressió
– Becorp ja no necessiti les seves dades personals per a les finalitats de tractament, però vostè les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions
– S’hagi oposat al tractament de les seves dades personals per al compliment d’una missió en interès públic o quan sigui necessari per a finalitats d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims de Becorp prevalen sobre els seus

Pot exercir, quan resulti d’aplicació, els seus drets de protecció de dades enviant una comunicació per escrit a lopd@be-corp.com i indicant a l’assumpte de la comunicació “Proveïdors”. A aquests efectes, Becorp pot sol·licitar-li quanta informació i documentació estimi convenient per identificar-lo degudament.

Així mateix, vostè pot exercir el seu dret de reclamació davant una autoritat de protecció de dades, incloent aquelles que es trobin en el seu lloc de residència, feina o en el lloc que ha tingut lloc la presumpta infracció.